Stará verze | Mapa webu | Vyhledávání

Projekty

Spolu na Sedmikrásce

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019199

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 428 166,00 Kč.
Projekt má název Spolu na Sedmikrásce a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019199. Realizace začala 1. 1. 2021 a projekt potrvá do 28. 2. 2022.
Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace žáků, kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Stěžejní část finanční podpory, kterou základní škola získala, bude směřována na dočasnou personální podporu - školního psychologa. Další část peněžních prostředků je určena na tandemovou výuku a projektový den ve výuce.


Školní psycholog na Sedmikrásce

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011764

Naše škola se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MMR v prioritiní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 869 470 Kč.
Realizace projektu začala 1. 1. 2019 a projekt potrvá do 31. 12. 2020.
Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace žáků.
Stěžejní část finanční podpory, kterou základní škola získala, je směřována do personální podpory školního psychologa. Další část finančních prostředků je určena na fungování speciálního pedagoga pro ŠD a ŠK, také na podporu projektových dnů ve škole i školní družině, a v neposlední řadě na další vzdělávání pedagogických pracovníků školní družiny v oblasti ICT.


Šablony IV. pro ZŠ Sedmikráska

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002044

Naše škola se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 437 517 Kč.
Realizace projektu začala 1. 9. 2016 a projekt potrvá do 31. 8. 2018.
Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou základní škola získala, je směřována do personální podpory školního asistenta. Další část finančních prostředků je určena na fungování Klubu zábavné logiky a deskových her.

Šablony IV. pro ZŠ Sedmikráska Šablony IV. pro ZŠ Sedmikráska Šablony IV. pro ZŠ Sedmikráska Šablony IV. pro ZŠ Sedmikráska Šablony IV. pro ZŠ Sedmikráska Šablony IV. pro ZŠ Sedmikráska Šablony IV. pro ZŠ Sedmikráska Šablony IV. pro ZŠ Sedmikráska


UČITELÉ ONLINE

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0014

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu pod názvem „UČITELÉ ONLINE“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Příjemcem podpory je Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., partnery projektu jsou firma ITveSkole, o.p.s., 30 základních a 6 středních škol. Projekt bude realizován v období září 2014 – červenec 2015.

Hlavním cílem projektu UČITELÉ ONLINE je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky a výchovně-vzdělávacích činností školy. Záměrem projektu je proškolit více než 500 pedagogických pracovníků z 30 základních a 7 středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Královehradeckém kraji v oblasti využívání moderních technologií ve výuce.

Aktivity projektu:

 • Vzdělávání ředitelů ZŠ a SŠ - podpora vedení škol ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy.
 • Podpora metodiků ICT na ZŠ a SŠ – proškolení pedagogických pracovníků, kteří poté budou působit na škole na pozici metodika ICT.
 • Mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce - školám a jejím pedagogům bude zajištěna metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu, podpora bude dostupná prezenčně i on-line.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na efektivní využívání techniky, kterou jsou školy již vybaveny a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na zavádění a využití nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce a oborových didaktikách.
 • Evaluace projektových aktivit - vyhodnocení přínosů/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.

Přínos školám:

 • Proškolení pedagogové na školách v oblasti ICT, především v oblasti moderních dotykových technologií.
 • Získání moderního dotykového zařízení - tablety nebo dotykové notebooky.

Fotogalerie školení a mentoringu pro pedagogy - účastníky projektu. Využívání pořízeného zařízení - konvertibilních notebooků Dell.

Projekt SEDMIKRÁSKA Projekt SEDMIKRÁSKA Projekt SEDMIKRÁSKA Projekt SEDMIKRÁSKA Projekt SEDMIKRÁSKA Projekt SEDMIKRÁSKA Projekt SEDMIKRÁSKA Projekt SEDMIKRÁSKA

Projekt UČITELÉ ONLINE byl ukončen 31. 7. 2015. Plánované ukazatele a cíle projektu byly splněny.

Informace o projektu:

Mgr. Pavel Sumec, tel: 57 111 73 17, email: skola@sedmikraska.cz


Projekt SEDMIKRÁSKA

Od 1. ledna 2013 Základní škola Sedmikráska realizuje projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 1.4. EU - Peníze školám. V rámci projektu probíhají 3 klíčové aktivity, které zkvalitní a zefektivní proces výchovy a vzdělávání na Sedmikrásce.

1. a 3. aktivita

je zaměřena na vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé Sedmikrásky získávají při realizaci projektu podporu formou vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast digitálních technologií a dále ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol.

2. aktivita

je zaměřena na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím informačních technologií. V rámci projektu vznikají sady digitálních učebních materiálů a jsou následně ověřovány v hodinách. Nedílnou součástí projektu je také sdílení těchto digitálních učebních materiálů na webových stránkách školy.
Pro zkvalitnění a podporu výuky byla z finančních prostředků projektu vybavena novou technikou učebna informatiky a byl pořízen nový server s příslušným serverovým operačním systémem. Rámcovou smlouvou bylo pokryto licencování všech pracovních stanic školy.

Více informací
DUMy (digitální učební materiály)


Jinou cestou

(plným názvem REEDUKACE, TERAPIE A JINÉ CESTY K UČENÍ ŽÁKŮ SE SVP)

Projekt se realizoval od 1. září 2012 do 31. 5. 2014.

Z projektu byli podpořeni:

 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaní do běžných tříd,
 • mimořádně nadaní žáci,
 • i další žáci ve třídách školy,
 • pedagogové,
 • rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více informací


SPOLU

Projekt SPOLU završil 5letou systematickou práci ZŠ Sedmikráska zaměřenou na práci se znevýhodněnými a nadanými žáky.

Tentokrát jsme se zaměřili na shromáždění a sdílení příkladů dobré praxe, podporu asistenčních a psychologických služeb, prevenci šikany a využití dostupných nástrojů zabraňujících předčasnému odchodu žáků ze systému vzdělávání. Rozšířili jsme nabídku aktivit žáků ve volném čase, pomáhali znevýhodněným žákům a rozšířili možnosti cest k učení pro žáky nadané. Část projektu byla věnována i dovybavení učeben a školních prostor. Dalším vzděláváním jsme zvýšili kompetence pedagogů k rovnému přístupu ve vzdělávání.

Na projektu se podílelo 21 zaměstnanců Sedmikrásky.
Projekt trval od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012.
V rámci udržitelnosti jsou využívané všechny výstupy projektu, včetně zájmových útvarů. Asistentka pedagoga i školní psycholog pokračují ve své činnosti.

Více informací


Můžeme být spolu II

Základní škola Sedmikráska započala v listopadu 2009 s realizací projektu Můžeme být spolu II. Jeho hlavním cílem bylo VYTVOŘENÍ UDRŽITELNÝCH PODMÍNEK PRO INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA I. A II. STUPNI SEDMIKRÁSKY, EFEKTIVNÍ UČENÍ, UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ a následné HODNOCENÍ a PREZENTACE příkladů dobré praxe.

Během 21 projektových měsíců na škole proběhly klíčové aktivity zaměřené na integraci znevýhodněných žáků, práci s nadanými žáky, zavedení a ověřování nových metod hodnocení žáků, inovaci školního vzdělávacího programu v oblasti průřezových témat, zlepšení klimatu tříd, spolupráci školy a rodiny v oblasti volnočasových aktivit a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Materiálně byly vybaveny třídy a učebna Informatiky, částečně jsme odstranili stávající bariéry pro imobilní žáky, učitelé a pracovníci projektu se dále vzdělávali.

Více informací

Projekt Můžeme být spolu II

© Sedmikráska [ skola@sedmikraska.cz, (+420) 57 57 53 923 ]